Zasady wycinki drzew

szsykosZasady wycinki drzew

Drzewo, znajdujące się nawet metr dalej od Twojej działki, wymaga pozwolenia na wycinkę.

Istnieją jednak wyjątki, w których nie trzeba starać się o zgodę na usunięcie takich roślin. Sprawdź, w jakich sytuacjach nie musisz zgłaszać się po takie zezwolenie oraz jakimi jeszcze zasadami należy się kierować przy wycince drzew i krzewów.

Kiedy należy uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew?

Decyzja wycinki drzew wiąże się z uzyskaniem zezwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku roślin wpisanych do rejestru zabytków, z dokumentem należy udać się do wojewódzkiego konserwatora zabytków, natomiast obszary objęte ochroną krajobrazową wymagają zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew musi zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości
  • Tytuł prawny władania nieruchomości
  • Nazwy roślin przeznaczonych do wycinki
  • Obwód pnia drzewa
  • Wielkość i przeznaczenie terenu, na którym znajduje się drzewo
  • Przyczynę i termin usunięcia danej rośliny
  • Rysunek lub mapę przedstawiającą lokalizację drzewa

Trzeba pamiętać, że wycinka drzew wiąże się z opłatami, które uiszcza posiadacz nieruchomości. Taka kwota jest ustalana przez pomnożenie obwodu pnia podanego w centymetrach ze stawką opłaty zależnej od gatunku rośliny.

Wycinka drzew a przepisy prawne

Usunięcie drzew z danego terenu jest określone w ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku. Według prawa pozwolenie na wycinkę nie jest wymagane w przypadku drzew rosnących na własnościowej ziemi oraz niebędących przedmiotem sprzedaży. Nielegalne usunięcie roślin wiąże się z administracyjną karą pieniężną. Zostaje ona naliczona w przypadku wycinki bez zezwolenia oraz bez zgody właściciela nieruchomości. Karę mogą zapłacić również osoby, które uszkodziły koronę drzewa przy wykonywaniu prac.

Posted on